Senast publicerat 06-06-2021 18:49

Punkt i protokollet PR 10/2021 rd Plenum Onsdag 17.2.2021 kl. 14.02—19.03

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen

Regeringens propositionRP 243/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 1/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 243/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.