Senast publicerat 06-06-2021 12:01

Punkt i protokollet PR 150/2020 rd Plenum Tisdag 24.11.2020 kl. 14.00—19.03

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar om temporära förfaranden som tillämpas till följd av covid-19-epidemin inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 228/2020 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 

Debatt
15.53 
Jari Myllykoski vas :

Arvoisa herra puhemies! On oikein, että ollaan reagoitu tässäkin koronakriisistä johtuviin toimenpiteisiin, sillä nyt jos ei näitä muutoksia olisi jatkettu, oltaisiin osin tilanteessa, missä toimintoja, joita on pakko tehdä, ei voitaisi tehdä. Ministeriössä ollaan valmisteltu tätä jatkoa, ja siinä mielessä, voisiko sanoa, tämä on ehkä ajankohtainen huomio, jos puhutaan tämän päivän tilanteesta. Tasavallan presidentti jo aiemmin on sanonut, että hän on ollut poikkeusoloja tukemassa, silloin kun niitä hallitus esille toi, ja jos muistamme nyt viimeisiä uutisia, niin presidentti on edelleen valmis, jos hallitus niin esittää, tuomaan poikkeusolot tähän maahan. Siinä mielessä on hyvä, että kiinteistöjen muodostamisessa ja samoin poronhoitoalueilla ja yhteismetsäasioissa nämä kokoukset voidaan pitää etänä, kun ne on tällä poikkeuslailla näin mahdollistettu. Me tarvitsemme tällaisia väliaikaisia menettelyjä, joilla voidaan asioita hoitaa. 

Loppuun, puhemies, toivottavasti voidaan todeta kuten laulussa: ”Väliaikaista kaikki on vaan.” Toivotaan, että tästä päästään yli. 

15.55 
Sari Essayah kd :

Arvoisa puhemies! Siinä voin kyllä yhtyä edeltäjään, että toivotaan, että tämä korona on väliaikaista ja siitä päästään pois. Mutta tässäkin lainsäädäntöesityksessä on tarkoitus todellakin nyt jatkaa jo aiemmin annettua hallituksen esitystä, jonka nojalla pystytään järjestämään nämä tarpeelliset kokoukset, niin kiinteistötoimituksia, osakaskunnan kokouksia kuin poronhoitolaissa tarkoitettuja kokouksia, eli ne voitaisiin järjestää etänä, ja lakia on tarkoitus nyt jatkaa kesäkuun loppuun saakka. Ihan vastaavanlainen lainsäädäntöhän meillä on täällä käsitelty myöskin yhteisöjen ja yhdistysten kohdalla. 

Tältä osin täytyy sanoa, että toivon, että meillä yhdistyslakiin tulisi muutos, jolla voitaisiin välttää se, että meidän pitää tehdä... — Täällä sopivasti oikeusministerikin saapuu paikalle, kun yhdistyslakiin toivotaan muutoksia. — Saataisiin yhdistyslain nojalla voimaan se, että yhdistysten olisi mahdollista pitää vuosikokouksiansa etänä, koska muutoin tämä tarkoittaa hillitöntä rumbaa näitten sääntöjen uudistamisessa. Patentti- ja rekisterihallitus menee tukkoon, koska tänä aikana, kun nyt tämä poikkeavan menettelyn mahdollistava lainsäädäntö on ollut voimassa, monissa yhdistyksissä on ruvettu miettimään, että tämänhän pitäisi olla mahdollista myöskin muutoin, ja jos yhdistyksen säännöt sitä eivät salli, niin silloin joudutaan sääntöjä muuttamaan. Ajattelen vain kauhulla sitä, kun Suomi on se niin sanottu yhdistysten luvattu maa, että jos kaikki yhdistykset sitten alkavat tekemään tätä vastaavaa muutosta, niin siinä mielessä olisi kyllä erittäin tärkeää, että tämä vuosikokousten mahdollinen pitäminen etäkokouksilla tehtäisiin yhdistyslain muutoksen kautta. Siinä varmasti kyllä säästettäisiin monenlaista byrokratiaa ja muuta. 

Mutta kyllä monissa yhdistyksissä ja näitten tässäkin esityksessä esillä olevien kokousten järjestämisessä on koettu sellainen digiloikka, joka on varmasti myöskin notkeuttanut toimintaa ja on osoittanut sen, että asioita voidaan järjestää myöskin toisin. Toki täällä käytiin silloin keskustelua, kun puhuttiin erityisesti yhdistyksistä, siitä, että ihmisille on myöskin tärkeää se sosiaalinen kontakti ja toisten tapaaminen. Varmasti sitäkään, että kaikki kokoukset olisivat pelkästään etänä, ainakaan kaikki erilaisten yhdistysten ja osakaskuntien, kiinteistötoimitusten ja poronhoitolaissa tarkoitettujen kokousten osanottajat eivät välttämättä toivo. 

Mutta todellakin jäämme odottamaan, että jos tässä saataisiin ihan lainsäädäntömuutos, niin silloin ei tarvitsisi näitä erillisiä poikkeuksia aina erikseen olla hallituksen esityksellä säätämässä. 

15.58 
Jari Myllykoski vas :

Arvoisa herra puhemies! Edustaja Essayah toi kyllä hyvän asian tässä esille. Totta kai kaikki se, mitä nyt ollaan opittu, mihinkä ollaan pakon edessä jouduttu sopeutumaan, on oikein hyvä tehdä, mutta uskon kyllä sen, että kyllä ne sääntömuutokset kuitenkin tarvitsee tehdä, vaikka yhdistyslaki muuttuisi, jokaisessa yhdistyksessä. Tärkeää on nyt huolehtia tässäkin, että jotta nämä kaikki hyvät ajatukset digiloikasta voisivat toteutua, niin se tarkoittaa, että meillä laajakaistalainsäädäntöä kun tehdään, niin meillä pitää todellakin olla mahdollisuus tuolla mailla myös olla niitten palvelujen piirissä eikä sitä lainsäädäntöä vesitetä niin, että mobiiliyhteyksissä voidaan ruveta säätelemään siten, että siellä ruuhka‑ tai häiriötilanteessa voidaan alentaa tehoja niin merkittävästi kuin nyt ilmeisesti on tapahtumassa uudella lausuntokierroksella, mikä tulisi valtioneuvoston asetuksella mahdolliseksi. Nyt pitää valvoa joka puolella, että tämä digiloikka on todellakin mahdollisuus kaikille suomalaisille. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.