Senast publicerat 06-06-2021 14:43

Punkt i protokollet PR 154/2020 rd Plenum Måndag 30.11.2020 kl. 14.01—18.34

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt stöd för beskogning

Regeringens propositionRP 150/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 11/2020 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 11 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande JsUB 11/2020 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 

Debatt
18.09 
Jari Myllykoski vas :

Arvoisa herra puhemies! Nyt tehdään jotakin sellaista, mikä on hienoa. Jos ajatellaan sitä, että me haluamme lisätä hiilinieluja, niin näitten peltoheittojen osalta, joita meillä tuolla on ja joista voidaan katsoa, että ne ovat periaatteessa viljelyskelvottomia eivätkä sovellukaan viljelyyn, nyt sitten ollaan lähdetty hallituksen esityksestä siitä ja nyt mietintötasolla ollaan siinä vaiheessa, että meillä voitaisiin nämä pienet alueet metsittää, jolloin me olemme taas ottaneet askeleen siihen suuntaan, että meidän metsiä myös lisätään. Siinä mielessä tätä hallituksen esitystä on ollut helppo myös valiokunnassa edistää. 

Toki sanottakoon, että itse toivoisin jatkossa, kun toimenpidealoitteen tästä aikanaan tein, että nyt Suomi olisi aktiivinen EU:n suuntaan ja voisi vielä enemmässä määrin hakea EU:lta myös koko Eurooppaan mutta erityisesti totta kai Suomeen tukea, jotta me voisimme enemmänkin — ehkä jopa niin, että meillä kun on viljelyksessä tukimuotoisia pieniä peltoaloja, joihinka joudutaan koneilla ja laitteilla menemään, ehkäpä muutamien hehtaarien osalta, jotka eivät ole tuotannollisesti enää maatalouskäytölle mitenkään erinomaisia tai edes kannattavia — ruveta metsittämään niitä niin, että metsitys tapahtuisi siten, että aina ensiharvennukseen asti voitaisiin maksaa pellolta saatuja tukia tälle metsitysprosessille. Näin voisimme edelleen edistää hiilinielujen kasvattamista Suomessa, mutta toivottavasti tämä olisi mahdollista myös koko EU-alueella. — Kiitos. 

18.11 
Mikko Kinnunen kesk :

Arvoisa herra puhemies! Kiitos edustaja Myllykoskelle tarpeellisen toimenpidealoitteen tekemisestä. 

Hallitus ehdottaa tässä metsityksen määräaikaista tukemista. Lain voimalla voitaisiin metsittää niin sanottuja joutoalueita. Joutoalueiden määrää arvioitiin keväällä 2020 Tapio Oy:n toteuttamassa hankkeessa paikkatietoaineistojen perusteella. Kartoitusten mukaan metsitettäväksi soveltuvien joutoalueiden pinta-ala on yhteensä noin 118 000 hehtaaria. Ne ovat esimerkiksi maatalouden ulkopuolelle jääneitä peltolohkoja ja entisiä turvetuotantoalueita. 

Aktiivisessa viljelyssä olevia peltoja ei ole tarkoitus metsittää. Tuen piiriin eivät kuulu myöskään luonnonlaitumet, joista maksetaan luonnonhaittakorvausta, tai vesistöjen suojavyöhykealat ja maisema-alueet. Sen sijaan peltoalueet, jotka ovat jääneet kokonaan aktiivisen viljelytoiminnan ulkopuolelle esimerkiksi heikon viljelykunnon vuoksi, on mahdollista metsittää. 

Kuten mietinnössä todetaan, esityksellä kannustetaan yksityisiä maanomistajia metsittämään nimenomaan joutoalueita ja hoitamaan taimikkoja muun muassa torjumalla mekaanisesti nousevaa pintakasvillisuutta. Potentiaalisia alueita on tarjolla runsaasti. Tällä tavalla voimme toteuttaa niin sanottua järkivihreyttä, jossa yksinkertaisilla ja kannustavilla toimenpiteillä lisäämme ilmastonmuutosta hillitseviä hiilinieluja. Kasvava metsä nielee hiiltä parhaiten. Tämä on hyvää vastapainoa päästöjen vähentämiselle verotuksen kautta. 

Arvoisa puhemies! Valiokunnan yksimielisessä mietinnössä on otettu kantaa, että tukijärjestelmää laajennettaisiin koskemaan myös pienempiä metsitettäviä alueita, kun pienempien alueiden hyväksymisestä ei aiheudu tarpeetonta hallinnollista lisätaakkaa. Myös pienemmät alueet on syytä ottaa mukaan tukijärjestelmään, sillä pienetkin metsäalueet esimerkiksi laajoilla peltoalueilla luovat suojapaikkoja ja kasvuympäristöjä monimuotoisen luonnon tarpeille. 

Arvoisa puhemies! Esityksen sisältö ja mietinnön huomiot ovat kannatettavia, järkivihreyttä edistäviä toimenpiteitä. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 150/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.