Senast publicerat 06-06-2021 14:07

Punkt i protokollet PR 154/2020 rd Plenum Måndag 30.11.2020 kl. 14.01—18.34

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av performativ konst och till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 132/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 10/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 132/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya lagförslaget 3 i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.