Punkt i protokollet
PR
155
2018 rd
Plenum
Torsdag 7.2.2019 kl. 16.01—20.03
10
Regeringens proposition till riksdagen om revidering av bestämmelserna om påföljdsavgifter och skatteuppbördsförfarande som tillämpas i fråga om särskilda ordningar enligt 12 a kap. i mervärdesskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 10 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 30/2018 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 
Debatt
18.56
Esko
Kiviranta
kesk
Arvoisa puhemies! Tämä arvonlisäverolain muutosesitys on volyymiltaan laaja mutta sisällöltään varsin teknisluonteinen ja poliittisesti mielenkiinnoton.  
Tässä tehdään arvonlisäverolakiin muutoksia, joilla arvonlisäveron eritysjärjestelyihin sovellettavaa veronkantomenettelyä automatisoidaan ja yksinkertaistetaan suhteessa oma-aloitteisiin veroihin muutoin sovellettavien verotusmenettelyjen kanssa. Muutokset koskevat pääasiassa toisessa jäsenvaltiossa tunnistautuneen verovelvollisen Suomeen suoritettavaa veroa.  
Tämä liittyy Verohallinnon jo pitkään jatkuneeseen niin sanottuun Valmis-hankkeeseen, jolla pyritään parantamaan tuottavuutta. Tällä saavutetaan vuositasolla tämän hallituksen esityksen mukaan 5 miljoonan euron ja 100 henkilötyövuoden kustannussäästöt.  
Valiokunnan mietintö on yksimielinen. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 283/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 08-04-2019 12:27