Senast publicerat 06-06-2021 18:37

Punkt i protokollet PR 19/2021 rd Plenum Fredag 5.3.2021 kl. 13.00—15.19

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 11/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 1/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.3.2021.