Senast publicerat 06-06-2021 18:37

Punkt i protokollet PR 20/2021 rd Plenum Måndag 8.3.2021 kl. 9.59—14.23

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 14/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 5/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 14/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.