Punkt i protokollet
PR
27
2020 rd
Plenum
Onsdag 18.3.2020 kl. 14.21—20.17
3
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om omedelbar ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen
Övrigt ärende
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen får förbli i kraft. Ärendet slutbehandlat. 
[Debatt om ärendet fördes under ärende 2 på dagordningen.] 
Senast publicerat 18-03-2020 21:36