Senast publicerat 06-06-2021 01:51

Punkt i protokollet PR 37/2020 rd Plenum Fredag 27.3.2020 kl. 13.00—13.01

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och 51 § i lagen om samarbete inom företag

Regeringens propositionRP 26/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 2/2020 rd
Bordläggning av betänkandet
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för bordläggning. Eftersom ärendet är brådskande föreslår talmanskonferensen att betänkandet bordläggs till nästa plenum i dag 27.3.2020. 

Ingen debatt. 

Riksdagen bordlade betänkandet till nästa plenum 27.3.2020.