Senast publicerat 11-06-2021 13:52

Punkt i protokollet PR 75/2021 rd Plenum Fredag 11.6.2021 kl. 12.58—13.07

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Folkrepubliken Polen om rättsskydd och rättshjälp i mål och ärenden av civil- och familjerättslig natur samt i brottmål

Regeringens propositionRP 1/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 12/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2021.