Viimeksi julkaistu 8.5.2021 11.47

Valiokunnan mietintö MmVM 21/2016 vp HE 223/2016 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (HE 223/2016 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • metsäneuvos Marja Kokkonen 
  maa- ja metsätalousministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen 
  maa- ja metsätalousministeriö
 • teollisuusneuvos Mika Aalto 
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • johtaja Ari Eini 
  Suomen metsäkeskus
 • työmarkkina-asiamies Päivi Salin 
  Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry
 • kehittämispäällikkö Timo Makkonen 
  Koneyrittäjien liitto ry
 • järjestöpäällikkö Ilpo Puputti 
  METO - Metsäalan Asiantuntijat ry
 • järjestöpäällikkö Jukka Sippola 
  Metsänhoitajaliitto ry
 • metsäjohtaja Tomi Salo 
  Metsäteollisuus ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • oikeusministeriö
 • valtiovarainministeriö
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • Puuliitto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksesta annettua lakia siten, että laissa olevat viittaukset liiketoimintayksikköön poistetaan, koska Suomen metsäkeskus ei enää jatkossa harjoittaisi liiketoimintaa. Metsäkeskus on vuoden 2016 syyskuussa myynyt liiketoimintansa ulkopuoliselle toimijalle. Metsäkeskus on lisäksi myynyt omistamansa metsäkiinteistöt. Tämän vuoksi laissa oleva rakenne julkisen palvelun yksikön ja liiketoimintayksikön muodostamasta kokonaisuudesta purettaisiin. Lain voimaantulon jälkeen jäljelle jäävä Suomen metsäkeskus toimisi yhtenä kokonaisuutena, joka hoitaisi vain julkisia hallintotehtäviä. 

Julkisia hallintotehtäviä hoitavana organisaationa metsäkeskuksen toimintaan ei voisi sisältyä liiketoiminnan harjoittaminen enää sen jälkeen, kun yksikkörakenne poistetaan. Esityksessä ehdotetaan tämän vuoksi säädettäväksi metsäkeskukselle kielto harjoittaa liiketoimintaa. Kiellolla harjoittaa liiketoimintaa sekä metsäkeskuksen liiketoiminnan ja metsäomaisuuden siirtymisellä ulkopuolisille toimijoille viimeistellään se kilpailuneutraliteettiin liittyvä Suomen metsäkeskuksesta annetussa laissa säädetty päämäärä, jonka mukaan metsäkeskuksen liiketoiminta on eriytettävä kokonaisuudessaan metsäkeskuksen hoitamista julkisista hallintotehtävistä viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2017. 

Suomen metsäkeskuksen tehtäviä ei ehdoteta muutettaviksi muutoin kuin poistamalla tehtävistä metsänhoitoyhdistyksiin liittyvät tehtävät. 

Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi Suomen metsäkeskuksesta annettuun lakiin ehdotettavista muutoksista johtuvat teknisluonteiset muutokset. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.  

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Esityksen perusteluihin viitaten valiokunta toteaa, että esityksen tavoitteena on purkaa metsäkeskuslaissa oleva kokonaisuus, joka muodostuu metsäkeskuksen julkisen palvelun yksiköstä ja liiketoimintayksiköstä. Lisäksi lainsäädäntö ei enää jatkossa mahdollistaisi sitä, että metsäkeskus harjoittaa liiketoimintaa. Lain voimaantulon jälkeen jäljelle jäävä Suomen metsäkeskus toimisi jatkossa vain julkisia hallintotehtäviä hoitavana organisaationa. Liiketoimintayksikön toiminta ei enää jatku metsäkeskuksessa, vaan se on siirretty yksityiselle toimijalle. Samoin metsäkeskuksen metsäkiinteistöt on myyty.  

Lisäksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annettuun lakiin (419/2011), jäljempänä metsätietolaki, ehdotetaan tehtäväksi metsäkeskuslakiin ehdotettavista muutoksista johtuvat teknisluonteiset muutokset. 

Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä jäljempänä ehdotettavin muutoksin.  

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

2. Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

13 c §. Tietojen saaminen verohallinnolta.

(Uusi) Valiokunnalle toimitetussa selvityksessä on todettu, että kestävän metsätalouden rahoituslainsäädännön nojalla myönnettävä tuki pystytään kohdistamaan oikealle tuensaajalle luotettavimmin ja vähemmällä työllä yritys- ja yhteisötunnuksen avulla. Myös metsänkäyttöilmoituksen asianosaiset voidaan tunnistaa yritys- ja yhteisötunnuksen perusteella ja varmistaa näin, että ilmoitus kohdentuu oikein. Lisäksi puuta ostavat yritykset joutuvat puukaupan yhteydessä varmistamaan myyjän arvonlisäverovelvollisuuden, ja ne käyttävät tästä syystä yritys- ja yhteisötunnusta maanomistajien tunnistamiseen. Kun metsäkeskuksella on ajantasainen tieto y-tunnuksista, se helpottaa metsäalan toimijoiden asiointia hallinnossa. 

Valiokunta kiinnittää myös huomiota siihen, että metsäkeskus toimittaa Verohallinnolle vuosittain tiedot kestävän metsätalouden rahoituslainsäädännön perusteella maksetuista tuista. Verohallinto tunnistaa maksunsaajat (verovelvolliset) ensisijaisesti yritys- ja yhteisötunnuksen perustella. Myös maksettuja tukia koskevissa tiedoissa on oltava saajan yritys- ja yhteisötunnus tai toissijaisena vaihtoehtona henkilötunnus. Jos tuki on kohdistettu virheellisesti oletetun maksunsaajan nimen perusteella, siirtyy virheellinen maksatustieto myös Verohallinnolle. Yritys- ja yhteisötunnus on kuitenkin verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) nojalla salassa pidettävä tieto. Mainitun lain 3 §:n mukaan verotustiedot ovat julkisia siten kuin kyseisessä laissa säädetään. Lain 2 luvussa säädetään, mitkä verotustiedot ovat julkisia. Yritys- ja yhteisötunnus ei kuulu lain 2 luvun julkisiin tietoihin.  

Olennaisin käyttö yritys- ja yhteisötunnuksella on tunnistaa oikea asiakas. Merkkijonotunnistus on aina epävarma. Nimien kirjoitusasuissa on erilaisuuksia, virheitä, välilyöntejä yms., jotka vaikeuttavat oikean tiedon löytämistä. Erityisen tarpeellinen yritys- ja yhteisötunnus on yhteisomistustilanteissa, kun metsäkeskuksella ei ole tietoa verotusyhtymän tai jakamattoman kuolinpesän osakkaista. Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 26 c §:n mukaan verotuspäätös, päätös oikaisuvaatimukseen ja muu asiakirja on toimitettava tiedoksi verovelvolliselle. Tiedoksianto on kuitenkin toimitettava verovelvollisen lailliselle edustajalle tai valtuutetulle, jos verovelvollisen puolesta veroasioita hoitava edustaja tai valtuutettu on ilmoitettu asianhoitajaksi Verohallinnon asiakasrekisteriin. Tunnuksen perusteella voidaan luotettavasti todeta myös esimerkiksi se, onko kysymys samasta vaiko kahdesta eri verotusyhtymästä. Jos metsäkeskus ei saa yritys- ja yhteisötunnuksia Verohallinnolta, se joutuu käytännössä luottamaan asianosaisten ilmoittamaan tietoon tai hakemaan puuttuvan tiedon manuaalisesti Patentti- ja rekisterihallituksen YTJ-tietopalvelusta. 

Edellä esitetyn perusteella valiokunta ehdottaa uuteen pykälään otettavaksi säännöksen, jonka mukaan metsäkeskuksella olisi oikeus salassapitosäännösten estämättä pyynnöstä saada Verohallinnolle ilmoitettu kuolinpesän asianhoitajan nimi- ja yhteystieto sekä maanomistajan yritys- ja yhteisötunnus. Tietoja saisi käyttää ainoastaan metsäkeskuksen julkisten hallintotehtävien hoitamisessa. Metsäkeskuksen julkisista hallintotehtävistä säädetään Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 8 §:ssä. 

Valiokunta toteaa lisäksi, että Verohallinnolle ilmoitettu kuolinpesän asianhoitajan nimi- ja yhteystieto on verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain nojalla salassa pidettävä tieto. Mainitun lain 3 §:n mukaan verotustiedot ovat julkisia siten kuin kyseisessä laissa säädetään. Lain 2 luvussa säädetään, mitkä verotustiedot ovat julkisia. Kuolinpesän asianhoitajan nimi- ja yhteystieto ei kuulu lain 2 luvun julkisiin tietoihin. Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 2 §:n mukaan verotusasiakirjoihin ja -tietoihin sovelletaan julkisuuslain ja henkilötietolain säännöksiä, ellei kyseisessä laissa toisin säädetä. Metsäkeskuksen on näin ollen otettava näiden salassa pidettävien henkilötietojen osalta huomioon julkisuuslain 23 §:n säännös, jossa säädetään vaitiolovelvollisuudesta ja käyttökiellosta. Samoin metsäkeskuksen on otettava huomioon henkilötietolain 32 §, joka koskee tietojen suojaamista. Metsäkeskus ei näin ollen voi luovuttaa Verohallinnolta saatua kuolinpesän asianhoitajan tietoa sivulliselle, ellei siihen ole laissa säädettyä perustetta. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 223/2016 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 223/2016 vp sisältyvän 2. lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotus) 

Valiokunnan muutosehdotus

1. Laki Suomen metsäkeskuksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Suomen metsäkeskuksesta annetun lain (418/2011) 2, 3, 7 ja 8 §, 15 §:n 1 momentti, 17 ja 25 § sekä 27 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 3, 7 ja 8 §, 15 §:n 1 momentti, 17 § ja 27 §:n 1 momentti laissa 1421/2014, seuraavasti: 
2 § 
Toiminnan rajaus 
Metsäkeskus ei saa harjoittaa liiketoimintaa, jollei muualla laissa toisin säädetä. 
Metsäkeskuksella voi olla kuitenkin vähäisessä määrin kiinteää omaisuutta ennen 1 päivää tammikuuta 2017 harjoitettuun taimitarhatuotantoon, metsäpuiden siemenviljelyksiin tai muuhun metsätaloustoimintaan liittyen. 
Metsäkeskuksella voi myös olla vähäisessä määrin toimitilojen hallintaan oikeuttavia osakkeita tai omistuksia. 
Metsäkeskus ei saa itse harjoittaa liiketoimintaa 2 ja 3 momentissa tarkoitetulla omaisuudella. Tämän omaisuuden myyntiä tai vuokrausta ei kuitenkaan pidetä 1 momentissa tarkoitettuna liiketoimintana. 
3 § 
Metsäkeskuksen organisaation perusrakenne 
Metsäkeskuksen toiminta jakautuu valtakunnallisesti toimintojaon mukaisesti. Metsäkeskuksen toiminta on järjestettävä niin, että palveluiden alueellinen saatavuus turvataan, kielelliset oikeudet toteutuvat ja 6 §:n mukaisten maakunnallisten metsäneuvostojen toimivuus varmistetaan. 
Palveluiden alueellisen saatavuuden turvaamiseksi metsäkeskuksella tulee olla riittävä määrä maantieteellisiä palvelualueita ja -pisteitä. Ruotsinkielisten palvelujen laadun varmistamiseksi ruotsin- ja kaksikielisillä alueilla on riittävä määrä palvelupisteitä, joiden työkieli on ruotsi. Ruotsinkielisten palveluiden valtakunnallinen yhteensovittaminen varmistetaan metsäkeskuksessa yhdessä ruotsinkielisessä palvelupisteessä. 
Metsäkeskuksen päätoimipaikka on Lahdessa. 
Metsäkeskuksen työjärjestyksellä määrätään tarkemmin maantieteellisten palvelualueiden ja -pisteiden riittävästä määrästä. 
7 § 
Metsäkeskuksen johtaminen 
Metsäkeskusta johtaa johtokunnan alaisuudessa toimiva johtaja. Johtajan alaisuudessa ja hänen ensimmäisenä sijaisenaan toimii metsäjohtaja. Johtajan sijaisena voi toimia myös rahoitus- ja tarkastuspäällikkö. 
Johtajan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää metsäkeskuksen toimintaa. Johtaja määrää resurssien tarkoituksenmukaisesta käytöstä toimintokohtaisesti. Johtaja vastaa toiminnan tuloksellisuudesta tavoitteena metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen. Johtaja vastaa myös metsäkeskuksen johtokunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja johtokunnan päätösten täytäntöönpanosta. 
Johtajan tehtävistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
8 § 
Metsäkeskuksen tehtävät 
Metsäkeskuksen julkisia hallintotehtäviä ovat: 
1) metsien kestävään hoitoon ja käyttöön liittyvistä suunnittelu- ja selvitystehtävistä sekä muusta vastaavasta metsiin perustuvien elinkeinojen, ilmasto- ja energiatavoitteiden, metsien monimuotoisuuden säilymisen ja metsätalouden muun ympäristönsuojelun edistämisestä vastaaminen; tehtävät liittyvät muun muassa kansallisen metsäohjelman laatimiseen, alueellisten metsäohjelmien laatimiseen ja edellä mainittujen ohjelmien seurantaan ja toteuttamiseen; 
2) metsätalouden valtakunnallisen ja alueellisen yhteistoiminnan ja toiminnallisen yhteistyön edistäminen; 
3) metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen yhteistyössä alueellisten ja maakunnallisten elinkeinotoimintaa edistävien organisaatioiden ja toimielinten kanssa; 
4) metsätaloutta edistävä koulutus, neuvonta ja tiedotus; 
5) metsälaissa (1093/1996), metsätalouden rahoitusta koskevassa lainsäädännössä, Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetussa laissa (419/2011), riistavahinkolaissa (105/2009), metsätuhojen torjunnasta annetussa laissa (1087/2013), metsänviljelyaineiston kaupasta annetussa laissa (241/2002), yhteismetsälaissa (109/2003), puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta annetussa laissa (897/2013), yhteisaluelaissa (758/1989) ja varainsiirtoverolaissa (931/1996) metsäkeskukselle tai metsäkeskuksille annetut tehtävät sekä kumottujen maatilalain (188/1977), luontaiselinkeinolain (610/1984) ja porotalouslain (161/1990) mukaisten valtion saatavien turvaamiseen liittyvät tehtävät puun myyntien yhteydessä mainittujen lakien nojalla muodostetuilta tiloilta; 
6) metsätalouden ja metsien tilan ja kehityksen seuraaminen sekä niihin liittyvien esitysten ja aloitteiden tekeminen; 
7) varautuminen metsätuhoihin ja pelastuslaissa (379/2011) tarkoitetun virka-avun antaminen; 
8) tehtäviin liittyvään kansainväliseen yhteistoimintaan osallistuminen; 
9) muiden metsäkeskukselle tai metsäkeskuksille säädettyjen tehtävien hoitaminen sekä maa- ja metsätalousministeriön määräämien metsäpolitiikan valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien hoitaminen. 
Metsäkeskuksen tehtävien tarkemmasta järjestämisestä säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
15 § 
Tehtävien hoidossa noudatettava menettely ja virkavastuu 
Metsäkeskuksen on noudatettava, mitä hallintolaissa (434/2003), kielilaissa (423/2003) ja saamen kielilaissa (1086/2003) säädetään. Mitä viranomaisesta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999), sovelletaan myös metsäkeskukseen. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
17 § 
Oikeuskelpoisuus ja oikeustoimikelpoisuus 
Metsäkeskus voi saada nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä hakea, kantaa ja vastata tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa. 
Metsäkeskuksen puhevaltaa käyttää johtaja. Johtaja voi siirtää puhevallan käyttämisen muulle toimihenkilölle, jos siirrolla voidaan turvata kyseisen asian mahdollisesti vaatima erityisasiantuntemuksen käytettävyys asian käsittelyssä. 
25 § 
Varojen hoito ja käyttö 
Metsäkeskukselle myönnetyt valtion tilintekijävarat on pidettävä erillään metsäkeskuksen muista varoista sen käytettävissä olevalla valtion maksuliikepankin tilillä. Varoja saa nostaa tililtä vain sitä mukaa kuin niitä käytetään tarkoitukseensa. 
Metsäkeskukselle myönnettyjen muiden kuin sen toimintaan tarkoitettujen varojen hoidossa ja tilittämisessä on noudatettava, mitä valtion talousarvion osalta säädetään tilintekijästä. Maa- ja metsätalousministeriö voi kuitenkin antaa tarkempia hallinnollisia määräyksiä siitä tilityksestä, jonka metsäkeskus toimittaa maa- ja metsätalousministeriölle. 
27 § 
Kirjanpito ja tilintarkastus 
Metsäkeskuksen kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan, mitä kirjanpitolaissa (1336/1997) säädetään.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Mitä muualla laissa säädetään Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksiköstä tai alueyksiköstä, koskee lain tultua voimaan Suomen metsäkeskusta. 
Sen estämättä, mitä lain 4 §:n 1 momentissa säädetään metsäkeskuksen johtokunnan toimikaudesta, maa- ja metsätalousministeriö voi asettaa uuden johtokunnan kesken edeltävän johtokunnan toimikauden, kun liiketoiminta on päättynyt metsäkeskuksessa. 
Metsäkeskus voi saada ennen tämän lain voimaantuloa harjoitetun liiketoiminnan päättymisen johdosta irtisanottuihin vuokrasopimuksiin, muihin sopimuksiin tai omaisuuden myyntiin liittyviä suorituksia tämän lain voimaantulon jälkeenkin, kun niiden peruste on syntynyt ennen lain voimaantuloa. 
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain (419/2011) 3 §:n 3 momentti sekä 6 ja 10 §, sellaisena kuin niistä on 6 § osaksi laissa 1422/2014, Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ja Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi lisätään Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  lakiin uusi 13 c § seuraavasti: Muutosehdotus päättyy 
3 § 
Metsätietojärjestelmä ja sen käyttötarkoitus 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Metsäkeskus saa käyttää tietojärjestelmää yksityisille maanomistajille suunnattua koulutusta, neuvontaa ja tiedotusta sekä muuta metsätalouden edistämistä varten. 
6 § 
Rekisterinpitäjä, rekisterinpitoon liittyvät vastuut ja tietojen käsittelyyn oikeutetut 
Rekisterinpitäjänä toimii metsäkeskus. Rekisterinpitoon liittyviä tehtäviä hoitavat metsäkeskuksessa ne toimihenkilöt, jotka voivat käyttää Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 14 §:n nojalla julkista valtaa tehtäviensä hoitamisessa. Mainitut toimihenkilöt vastaavat kukin tietojen virheettömyydestä siltä osin kuin he ovat niitä käsitelleet. He eivät kuitenkaan vastaa viranomaisilta saatujen tietojen virheettömyydestä. Niiden virheettömyydestä vastaa asianomainen viranomainen.  
Rekisterinpitäjä ratkaisee tietojärjestelmän käyttöoikeuksia koskevat asiat. Käyttöoikeus voidaan myöntää 4 §:n 1 momentin 2—4 kohdassa tarkoitettujen tietojen käsittelyyn sellaiselle metsäkeskuksen toimihenkilölle, jolla ei ole oikeutta käyttää julkista valtaa tehtäviensä hoitamisessa. Käyttöoikeus voidaan tällöin myöntää myös 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen käsittelyyn siltä osin kuin tietojen käsittely on tarpeen metsävaratietojen päivittämisessä. 
Maa- ja metsätalousministeriöllä ja Maaseutuvirastolla on oikeus katsella teknisen käyttöyhteyden avulla tietojärjestelmän tietoja säädettyjen tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Niillä ei ole oikeutta tallettaa tai muuttaa tietojärjestelmän tietoja. 
10 § 
Tietojen luovuttaminen eräissä liiketoimintaan liittyvissä tapauksissa 
Poiketen siitä, mitä henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 5 kohdassa säädetään, tietojärjestelmän tietoja ei saa luovuttaa jäsenyyden perusteella sellaiselle yhteisölle, joka harjoittaa liiketoimintaa. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13 c § (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tietojen saaminen Verohallinnolta Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Metsäkeskuksella on oikeus salassapitosäännösten estämättä pyynnöstä saada julkisten hallin-totehtävien hoitamista varten Verohallinnolle ilmoitettu kuolinpesän asianhoitajan nimi- ja yhteystieto sekä maanomistajan yritys- ja yhteisötunnus. Muutosehdotus päättyy 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 2.12.2016 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Jari Leppä kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Reijo Hongisto ps 
 
jäsen 
Markku Eestilä kok 
 
jäsen 
Pertti Hakanen kesk 
 
jäsen 
Lasse Hautala kesk 
 
jäsen 
Johanna Karimäki vihr 
 
jäsen 
Jukka Kopra kok (osittain) 
 
jäsen 
Kari Kulmala ps 
 
jäsen 
Mats Nylund 
 
jäsen 
Harry Wallin sd 
 
jäsen 
Eerikki Viljanen kesk 
 
jäsen 
Peter Östman kd 
 
varajäsen 
Eero Suutari kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Carl Selenius