Viimeksi julkaistu 8.5.2021 16.49

Valiokunnan mietintö UaVM 7/2017 vp HE 62/2017 vp Ulkoasiainvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 62/2017 vp): Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • ulkoasiainsihteeri Anu Korppi 
    ulkoasiainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamisesta Santo Domingossa Dominikaanisessa tasavallassa lokakuussa 2016 allekirjoitetun sopimuksen sekä lain sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 

Sopimuksella on perustettu hallitustenvälinen kansainvälinen säätiö, jonka tehtävänä on lujittaa kahden alueen välistä kumppanuutta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisön välillä. Säätiön tarkoituksena on edistää keskinäistä tuntemusta ja ymmärrystä alueiden välillä, edistää ja koordinoida tuloshakuista toimintaa erityisesti alueiden välisissä huippukokouksissa vahvistettujen painopisteiden täytäntöönpanossa sekä edistää uusia verkottumismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnan ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden keskuudessa. Säätiö on aloittanut toimintansa yksityisenä säätiönä 2011, jolloin se rekisteröitiin Saksan liittotasavallan lain mukaisesti. Viime vuonna allekirjoitetulla sopimuksella säätiö muuttuu hallitustenväliseksi kansainväliseksi järjestöksi. 

Sopimus tulee kansainvälisesti voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun kahdeksan osapuolta kummaltakin alueelta, mukaan lukien Saksan liittotasavalta ja Euroopan unioni, ovat tallettaneet ratifioimis- tai liittymiskirjansa tallettajan huostaan. Jos Suomi tallettaa oman ratifioimiskirjansa sopimuksen voimaantulon jälkeen, tulee sopimus Suomen osalta voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun ratifioimiskirja on talletettu. 

Esitykseen sisältyy ehdotus laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kun sopimus tulee Suomen osalta voimaan. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Eduskunnan hyväksyttäväksi esitetään Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamisesta tehtyä sopimusta. Hallituksen esitykseen sisältyvällä lakiehdotuksella saatettaisiin voimaan perussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset. Ulkoasiainvaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja perusteltuna. 

Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Perustamissopimuksen 4 artiklassa määrätään säätiön kansainvälisestä oikeustoimikelpoisuudesta ja oikeudellisesta toimintakyvystä. Perustuslakivaliokunnan käytännön mukaan tällainen määräys kuuluu lainsäädännön alaan, koska oikeushenkilöllisyydestä sekä siihen liittyvästä oikeustoimikelpoisuudesta ja oikeudellisesta toimintakyvystä säädetään Suomessa lailla (PeVL 38/2000 vp). 

Perustamissopimuksen 20 artiklassa määrätään säätiölle ja sen henkilökunnalle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista. Artiklan 5 ja 6 kohdissa määrätään säätiölle sekä sen henkilökunnalle myönnettävistä verovapauksista. Kansainvälisen järjestön tai sen elimen ja sen henkilökunnan ja muiden siihen liittyvien henkilöiden erioikeuksia ja vapauksia koskevat määräykset kuuluvat lainsäädännön alaan. Verovelvollisuuden perusteista säädetään perustuslain 81 §:n 1 momentin ja 121 §:n 3 momentin mukaan lailla. 

Perustamissopimus ei sisällä määräyksiä, jotka koskisivat perustuslakia sen 94 §:n 2 momentissa tai 95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Näin ollen ehdotus voimaansaattamislaiksi voidaan hyväksyä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

Ulkoasiainvaliokunnan saaman selvityksen mukaan sopimuksella ei ole suoria vaikutuksia valtion talousarvioon. Suomi ei osallistu EU-LAC-säätiön toiminnan rahoittamiseen, eikä suomalaisia työtekijöitä odoteta hakeutuvan säätiön palvelukseen merkittävissä määrin. Suomi tukee Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian valtioiden yhteistyön tiivistämistä ja näkyvyyden lisäämistä sopimuksen tavoittelemalla tavalla. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Ulkoasiainvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamisesta tehdyn sopimuksen. Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 62/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 15.6.2017 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Matti Vanhanen kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Pertti Salolainen kok 
 
jäsen 
Sirkka-Liisa Anttila kesk 
 
jäsen 
Tiina Elovaara uv 
 
jäsen 
Seppo Kääriäinen kesk 
 
jäsen 
Tom Packalén ps 
 
jäsen 
Antti Rinne sd 
 
jäsen 
Alexander Stubb kok 
 
jäsen 
Lenita Toivakka kok 
 
jäsen 
Erkki Tuomioja sd 
 
jäsen 
Jutta Urpilainen sd 
 
jäsen 
Stefan Wallin 
 
varajäsen 
Ilkka Kanerva kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Olli-Pekka Jalonen