Viimeksi julkaistu 8.12.2021 19.54

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 147/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 8.12.2021 klo 14.03—17.47

Täysistunto alkoi klo 14.03. Täysistunto päättyi klo 17.47. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (14.03—15.56) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (15.56—17.47). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-416131Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta

Hallituksen esitysHE 215/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 26/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 215/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 214/2021 vp
LakialoiteLA 10/2019 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 13/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 214/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 10/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 129/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 33/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 129/2021 vp sisältyvät 1.-30. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 31. ja 32. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 122/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 16/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 122/2021 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021–2025 annetun lain sekä varainsiirtoverolain 56 c §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 186/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 27/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 186/2021 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 144/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 30/2021 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 144/2021 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 144/2021 vp sisältyvän 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 167/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 17/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 167/2021 vp sisältyvät 1.-6. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät kolme lausumaehdotusta. Asian käsittely päättyi. 

9.  Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa (Operation Inherent Resolve, OIR)

Valtioneuvoston selontekoVNS 9/2021 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 8/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 9/2021 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistoimintalaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 159/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 18/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 135/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 18/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 174 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 168/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 37/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 168/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain, kaivoslain 40 ja 58 §:n ja ydinenergialain 23 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 169/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 38/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 169/2021 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 222/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 39/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 222/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ilmailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 197/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 27/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 197/2021 vp sisältyvien 1.-6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 194/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 28/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 194/2021 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 227/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 17/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 227/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

18.  Lakialoite laiksi Eduskunnan kirjastosta annetun lain kumoamisesta

LakialoiteLA 48/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 18/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi lakialoitteeseen LA 48/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

19.  Lakialoite laeiksi rintamasotilaseläkelain 9 §:n ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 37/2021 vpTimo Heinonen kok 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

20.  Lakialoite laiksi rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 38/2021 vpTimo Heinonen kok 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

21.  Ilmoituksia

21.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 8.12.2021 antanut hallituksen esityksen HE 230/2021 vp. 

22.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 9.12.2021 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.47.