Senast publicerat 28-10-2022 16:06

Riksdagens svar RSv 124/2022 rd RP 160/2022 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om grundläggande konstundervisning

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om grundläggande konstundervisning (RP 160/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 10/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017) 2 §, 4 § 6 mom., 5 § 3 mom., 6 § 2 mom., 9 a och 10 §, 11 d § 1 mom., 28 § 2 mom. 1 punkten och 29 § 6 mom., 
sådana de lyder, 2 § i lagarna 1221/2020 och 1234/2021, 4 § 6 mom., 6 § 2 mom., 9 a §, 28 § 2 mom. 1 punkten och 29 § 6 mom. i lag 478/2021, 5 § 3 mom. i lag 1234/2021, 10 § delvis ändrad i lagarna 568/2019 och 478/2021 samt 11 d § 1 mom. i lag 1221/2020, samt 
fogas till lagen en ny 9 e § och ett nytt 5 a kap. samt till 28 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 568/2019, 1221/2020 och 478/2021, en ny 1 b-punkt som följer: 
2 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag ska tillämpas på utbildning och examina om vilka det föreskrivs i 
1) lagen om grundläggande utbildning (628/1998), 
2) gymnasielagen (714/2018), 
3) lagen om studentexamen (502/2019), 
4) lagen om yrkesutbildning (531/2017), 
5) yrkeshögskolelagen (932/2014), 
6) universitetslagen (558/2009), 
7) lagen om fritt bildningsarbete (632/1998), 
8) lagen om utbildning som handleder för examensutbildning (1215/2020), 
9) lagen om Europeiska skolan i Helsingfors (1463/2007), 
10) lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998), 
11) lagen om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (682/2021). 
Denna lag innehåller bestämmelser om studentnummer och studentnummerregistret, nationella informationsresursen inom undervisning och utbildning, läropliktsregistret, studentexamensregistret, antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager samt registret för annan än reglerad utbildning som anskaffats av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (servicecentret). Lagen innehåller dessutom bestämmelser om den tjänst för utlämnande av studie- och examensuppgifter som Utbildningsstyrelsen svarar för. 
4 § 
Ändamålet med informationsresursen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Med avvikelse från det som föreskrivs i 1—5 mom., beslutar personen själv om för vilka ändamål de uppgifter som avses i 9 d och 9 e § används. 
5 § 
De gemensamt personuppgiftsansvariga för informationsresursen samt ansvarsfördelningen mellan dem 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om den verksamhet som bedrivs av en utbildningsanordnare, en huvudman för en läroanstalt eller en aktör som avses i 9 § 6 mom. läggs ner och den personuppgiftsansvariges uppgifter inte överförs på någon annan juridisk person, blir Utbildningsstyrelsen personuppgiftsansvarig för de berörda uppgifterna i informationsresursen och för de samtycken som avses i 9 d och 9 e §. 
6 § 
Införandet av uppgifter i informationsresursen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utbildningsstyrelsen bestämmer närmare hur de som för in uppgifter ska hålla uppgifterna aktuella. Utbildningsstyrelsen meddelar närmare föreskrifter om datastrukturen i fråga om de uppgifter som anges i 7, 7 a, 8, 9 och 9 a—9 e §. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9 a § 
Uppgifter om sådan utbildning inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga och till kontinuerligt lärande 
En huvudman för en läroanstalt enligt lagen om fritt bildningsarbete ska i fråga om sina studerande inom utbildning som avses i 7 a kap. i den lagen och i 5 § 2 mom. i läropliktslagen samt i 8 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning föra in uppgifter om följande i informationsresursen: 
1) den utbildning som genomförs, 
2) när studierna inletts, tillfälligt avbrutits och avslutats, 
3) genomförda studier och bedömningen av kunnandet. 
I fråga om sådan utbildning som avses i 8 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning registreras dock inte tillfälligt avbrott. 
9 e § 
Uppgifter om grundläggande konstundervisning 
En utbildningsanordnare enligt lagen om grundläggande konstundervisning ska se till att följande uppgifter om elever inom en utbildning som har definierats i studiepoäng i 7 a § i den lagen förs in i informationsresursen, om utbildningsanordnaren har beslutat att erbjuda införande av uppgifter i informationsresursen för elever som deltar i samma utbildning och eleven samtycker till att uppgifterna förs in: 
1) utbildningens namn och omfattning, 
2) datum när utbildningen har inletts och avslutats, 
3) bedömningen av kunnandet. 
Det samtycke av eleven som avses i 1 mom. ges när undervisningen inleds. Innan samtycket ges ska eleven informeras om hur de uppgifter som förts in i informationsresursen får behandlas, lämnas ut och bevaras. Av samtycket ska framgå att det har getts frivilligt och uttryckligen. I fråga om barn under 15 år fattas beslut om samtycke och återkallande av det av barnets vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare för barnet. För införande av uppgifter om ett minderårigt barn som har fyllt 15 år krävs samtycke av såväl barnet som barnets vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare. Ett minderårigt barn som fyllt 15 år eller barnets vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare kan när som helst återkalla samtycket genom att meddela detta till Utbildningsstyrelsen, som därefter ska underrätta utbildningsanordnaren om återkallandet. Samtycket ska bevaras permanent. Om samtycket återkallas, ska detta antecknas i anslutning till samtycket. 
10 § 
Utlämnande av uppgifter ur informationsresursen 
Utbildningsstyrelsen beslutar om utlämnande av uppgifter ur informationsresursen och svarar för att utlämnandet sker på ett lagenligt sätt. 
Utbildningsstyrelsen får utgående från informationsresursen ta fram datamaterial som behövs för utvärdering, forskning, utveckling, statistikföring och annan uppföljning samt styrning och finansiering när det gäller undervisningen och utbildningen. 
Det som föreskrivs i 2 mom. tillämpas inte på uppgifter som avses i 9 d och 9 e §. 
Bestämmelser om utlämnande av sådana uppgifter ur informationsresursen som avses i 9 §  2—4 mom. finns i 109 a § i lagen om yrkesutbildning. 
11 d § 
Utlämnande av uppgifter ur registret 
Utbildningsstyrelsen svarar för utlämnande av uppgifter från registret och för att utlämnandet sker på ett lagenligt sätt. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 a kap. 
Registret över annan än reglerad utbildning som Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning anskaffat 
27 a § 
Ändamålet med registret över annan än reglerad utbildning 
Registret över annan än reglerad utbildning innehåller uppgifter om studerande inom annan än i 10 § i lagen om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning avsedd reglerad utbildning som Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning anskaffar och som avses i 9 § i den lagen. Uppgifterna används när en person söker till utbildning, under utbildningen, i arbetslivet samt när personen ansöker om utbildningsrelaterade förmåner. 
Uppgifterna i registret kan även användas när andra myndigheter sköter sådana lagstadgade uppgifter för vilka de registrerade uppgifterna behövs. 
De uppgifter som införts i registret får även användas för utvärdering, statistikföring och uppföljning av utbildningar. 
27 b § 
De gemensamt personuppgiftsansvariga för registret över annan än reglerad utbildning samt ansvarsfördelningen mellan dem 
Utbildningsstyrelsen och servicecentret är gemensamt personuppgiftsansvariga för registret. Utbildningsstyrelsen svarar för registrets allmänna funktion och för de tekniska förutsättningarna för att föra in, behandla och lämna ut uppgifter. 
Servicecentret svarar för uppgifternas korrekthet enligt artikel 5.1 d i den allmänna dataskyddsförordningen och för den registrerades rätt till rättelse enligt artikel 16 i den förordningen. Utbildningsstyrelsen svarar för den personuppgiftsansvariges övriga skyldigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen och för tillgodoseendet av den registrerades övriga rättigheter. 
27 c § 
Uppgifter om utbildningen och införande av uppgifterna 
En aktör som ordnar sådan annan av servicecentret anskaffad utbildning enligt 9 § i lagen om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning än reglerad utbildning enligt 10 § i den lagen ska i fråga om studerande som deltar i den utbildningen föra in utbildningens namn, start- och slutdatum och timantal samt uppgift om att utbildningen slutförts i registret. Om den studerandes kunnande har bedömts, sparas uppgifter om bedömningen. 
I registret ska dessutom personernas namn och studentnummer föras in. 
Utbildningsstyrelsen bestämmer närmare hur de som för in uppgifter ska hålla uppgifterna aktuella. Utbildningsstyrelsen meddelar närmare föreskrifter om datastrukturen i fråga om de uppgifter som anges i 1 mom. 
27 d § 
Utlämnande av uppgifter ur registret över annan än reglerad utbildning 
Utbildningsstyrelsen beslutar om utlämnande av uppgifter ur registret och svarar för att utlämnandet sker på ett lagenligt sätt. 
Utbildningsstyrelsen får utgående från uppgifterna i registret ta fram datamaterial som behövs för utvärdering, forskning, utveckling, statistikföring och annan uppföljning samt styrning och finansiering när det gäller undervisningen och utbildningen. 
27 e § 
Tid för bevarande av uppgifterna i registret över annan än reglerad utbildning 
Uppgifterna i registret ska bevaras i 50 år från det att utbildningen avslutats. 
28 § 
Ändamålet med tjänsten för utlämnande av studie- och examensuppgifter samt uppgifter som lämnas ut 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Med hjälp av tjänsten för utlämnande av studie- och examensuppgifter utlämnas 
1) sådana uppgifter i nationella informationsresursen inom undervisning och utbildning som avses i 7, 7 a, 8, 9 och 9 a—9 e §, med undantag för de uppgifter som avses i 9 § 2—5 mom.,
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
1 b) sådana uppgifter i registret över annan än reglerad utbildning som avses i 27 c §,
 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
29 § 
Utlämnande av uppgifter via tjänsten 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Det som föreskrivs i 2 och 4 mom. tillämpas inte på uppgifter som avses i 9 d och 9 e §. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Denna lag tillämpas också på utbildning som har finansierats med stöd av 8 och 9 § i lagen om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning och som har inletts före lagens ikraftträdande och på nämnd utbildning som har genomförts 2022. 
De uppgifter om kontinuerligt lärande som avses i 9 a och 27 c § och som hänför sig till år 2022 införs retroaktivt senast den 30 april 2023. 
Dessutom tillämpas denna lag på sådan utbildning enligt lagen om grundläggande konstundervisning som inletts den 1 augusti 2018 eller därefter och som inte har upphört när lagen träder i kraft. Då kan det samtycke som avses i 9 e § i denna lag ges retroaktivt senast den 31 december 2023. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om grundläggande konstundervisning 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) en ny 7 a § som följer: 
7 a § 
Omfattning av utbildning som förs in i nationella informationsresursen inom undervisning och utbildning 
När uppgifter om grundläggande konstundervisning förs in i informationsresursen enligt 2 kap. i lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017) ska utbildningens omfattning anges i studiepoäng. Utbildningens omfattning anges i studiepoäng så att en elevs arbetsinsats på i genomsnitt 27 timmar motsvarar en studiepoäng. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 25.10.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare