Budgetmotion
BM
378
2018 rd
Mats
Nylund
sv
m.fl.
Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra trafiklösningarna i korsningsområdet vid riksväg 8 och stamväg 68 (4 000 000 euro)
Till riksdagen
Stamvägen 68 mellan Edsevö och Jakobstad är viktig för trafiken till och från Jakobstad och dess hamn men också för industriområdena i Kållby och Edsevö. Vägen kunde förbättras och trafiken göras smidigare. Området är hårt trafikerat av såväl tung trafik som personbilstrafik och enligt uppgifter från 2018 har korsningsområdet vid riksväg 8 och stamväg 68 en sammanlagd medeldygnstrafik på ca 12 600 bilar. När trafikmängden ökar ytterligare kan man tänka sig att det blir svårare att ansluta sig från sidovägen till huvudvägen under rusningstiderna, vilket ökar risken för mer olyckor på det redan olycksdrabbade vägavsnittet på riksväg 8 in till Jakobstad. På grund av den stora trafikmängden finns det ett stort behov av att göra trafiken på vägen mellan Edsevö och Jakobstad smidigare och säkrare genom att förbättra vägförhållandena. 
Vid den så kallade Edsevökorsningen i korsningsområdet vid riksväg 8 och stamväg 68 finns det i dagens läge två ramper och en tredje är under byggnad. Man har även inlett arbetet med att planera en fjärde ramp. NTM-centralen är på slutrakan med vägplaneringen och planen borde bli färdig i oktober. Förutom planen för att bygga en fjärd ramp innehåller den också en ansenlig mängd bullerskydd samt nödvändigt ombyggande av gator och anslutningar i närheten. 
Enligt preliminära uppgifter uppgår kostnaderna till 5,5 miljoner euro men statens andel torde uppgå till ca 4 miljoner euro. Genom att bygga en fjärde ramp till korsningen mellan stamväg 68 och riksväg 8 kunde man avsevärt minska på trafikfördröjningarna och förbättra trafiksäkerheten. Således är det ytterst viktigt att det reserveras tillräckliga anslag för vägförbättringarna redan nu. 
Vi föreslår därför
att riksdagen ökar moment 31.10.20 med 4 000 000 euro för att förbättra trafiklösningarna i korsningsområdet vid riksväg 8 och stamväg 68. 
Helsingfors 28.9.2018 
Mats
Nylund
sv
Joakim
Strand
sv
Anna-Maja
Henriksson
sv
Senast publicerat 17-10-2018 14:48