Senast publicerat 25-11-2022 17:06

Punkt i protokollet PR 130/2022 rd Plenum Fredag 25.11.2022 kl. 13.00—13.33

3. Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2022

Regeringens propositionRP 242/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 30/2022 rd
Enda behandlingen
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 30/2022 rd. 

Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 23.11.2022. 

Nu följer detaljbehandling av tilläggsbudgetpropositionen. 

Följande ändringsförslag till tilläggsbudgeten, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior, framställdes:  

1. Ville Vähämäki (saf) understödd av Sami Savio (saf) 26.10.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen ökar polisens omkostnader så att polisen kan öka övervakningen, öka gatusäkerheten i vardagen, samla in information om gatugängen, aktivt utreda våldsdåd och aktivt informera om frågor som förbättrar medborgarnas säkerhet." (Reservation 1) 

2. Ville Vähämäki (saf) understödd av Sami Savio (saf) 31.10.20: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen stoppar ökningen av eftersläpningen i underhållet av trafikledsnätet och säkerställer vägnätets skick året om genom att ordna med tillräckliga resurser för underhållet av trafiklederna." (Reservation 1) 

3. Ville Vähämäki (saf) understödd av Sami Savio (saf) 31.10.77: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen följer upp hur målen i planen Trafik 12 framskrider och vid behov anvisar tillräckliga anslag för projekten på grund av den höjda kostnadsnivån." (Reservation 1) 

4. Ville Vähämäki (saf) understödd av Sami Savio (saf) 35: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen inleder en utredning om sammanslagning av jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet." (Reservation 1) 

5. Timo Heinonen (saml) understödd av Jukka Kopra (saml) allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen säkerställer att Finland ger Ukraina tillräckligt ekonomiskt, humanitärt och materiellt stöd." (Reservation 2) 

6. Timo Heinonen (saml) understödd av Jukka Kopra (saml) allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar propositioner om hur den prioriterar utgifterna och inom budgetramarna täcker de anslag som ska finansieras inom ramen." (Reservation 2) 

7. Timo Heinonen (saml) understödd av Jukka Kopra (saml) allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vid höstens budgetmangling omvärderar undantagsklausulen i ramarna och i fortsättningen för överföring utanför ramarna godkänner endast sådana utgifter som på grund av den förändrade säkerhetssituationen är nödvändiga." (Reservation 2) 

8. Timo Heinonen (saml) understödd av Jukka Kopra (saml) allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen separat publicerar en exakt och detaljerad redogörelse för de utgifter som med stöd av undantagsklausulen överförts utanför ramarna, för att man offentligt ska kunna bedöma om de uppfyller nödvändighetskriteriet för den förändrade säkerhetssituationen." (Reservation 2) 

9. Timo Heinonen (saml) understödd av Jukka Kopra (saml) allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lägger fram förslag till lindring av beskattningen av finländarnas förvärvsinkomster jämnt på alla inkomstnivåer i syfte att förbättra människornas köpkraft och stödja tillväxten." (Reservation 2) 

10. Timo Heinonen (saml) understödd av Jukka Kopra (saml) allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar propositioner där skuldansvaret regleras på lagnivå." (Reservation 2) 

11. Timo Heinonen (saml) understödd av Jukka Kopra (saml) allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lägger fram en trovärdig plan för att påskynda den ekonomiska tillväxten och att den innehåller konkreta medel för att höja sysselsättningen, förbättra förutsättningarna för näringsverksamhet, öka rättvis konkurrens, öka produktiviteten och effektivisera arbetsmarknaden." (Reservation 2) 

12. Timo Heinonen (saml) understödd av Jukka Kopra (saml) allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lägger fram de saknade propositioner genom vilka man enligt finansministeriets uppskattning uppnår det sysselsättningsmål på 80 000 sysselsatta som regeringen har ställt upp, så att de offentliga finanserna i enlighet med regeringens mål stärks med 2 000 miljoner euro. Det utlovades att de permanenta utgiftsökningarna i regeringsprogrammet skulle täckas genom stärkt sysselsättning." (Reservation 2) 

13. Timo Heinonen (saml) understödd av Jukka Kopra (saml) allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen på det sätt som rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken rekommenderar förbinder sig att årligen anpassa de offentliga finanserna med 0,4 procent i förhållande till bruttonationalprodukten för att återställa den offentliga ekonomins kristålighet och förtroendet för Finlands ekonomi." (Reservation 2) 

14. Timo Heinonen (saml) understödd av Jukka Kopra (saml) allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen som ett led i sysselsättningspaketet lägger fram en proposition om gradering av det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa så att förmånsnivån är högre i början av arbetslöshetsperioden och sjunker jämnt enligt arbetslöshetens längd." (Reservation 2) 

15. Timo Heinonen (saml) understödd av Jukka Kopra (saml) allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen som ett led i sysselsättningspaketet lägger fram propositioner för att avveckla bidragsfällorna inom förmånssystemet." (Reservation 2) 

16. Timo Heinonen (saml) understödd av Jukka Kopra (saml) allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen överlämnar en proposition i syfte att möjliggöra rättvisa lokala avtal i alla företag." (Reservation 2) 

17. Timo Heinonen (saml) understödd av Jukka Kopra (saml) allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition om terapigaranti genast i början av vårsessionen 2023 så att ärendet hinner behandlas och sättas i kraft under innevarande valperiod." (Reservation 2) 

18. Timo Heinonen (saml) understödd av Jukka Kopra (saml) allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen inleder ett program för att förbättra de offentliga tjänsternas effektivitet och genomslag samt stävja utgiftsökningen." (Reservation 2) 

19. Timo Heinonen (saml) understödd av Jukka Kopra (saml) allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition om en vårdreform som uppnår de ursprungliga målen för reformen: minska skillnaderna i välfärd och hälsa, trygga likvärdiga och högklassiga social- och hälsotjänster för alla finländare, främja tillgången till tjänster och förbättra deras tillgänglighet, trygga tillgången till yrkeskunnig arbetskraft, reagera på de utmaningar som samhälleliga förändringar för med sig och dämpa kostnadsökningen. Reformen måste innehålla element som ökar valfriheten och människors möjligheter att påverka de tjänster som de använder." (Reservation 2) 

20. Timo Heinonen (saml) understödd av Jukka Kopra (saml) allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen skyndsamt lämnar en proposition som rättar till de stora bristerna i lagen om välfärdsområdenas finansiering." (Reservation 2) 

21. Timo Heinonen (saml) understödd av Jukka Kopra (saml) allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen snabbar upp utbildnings-, forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten inom social- och hälsovården och att speciallagstiftning om finansieringen av den föreläggs riksdagen för behandling, liksom också bestämmelser om den tilläggsfinansiering som krävs för att upprätthålla universitetssjukhusen och den specialiserade sjukvården inom de välfärdsområden där det finns universitetssjukhus." (Reservation 2) 

22. Timo Heinonen (saml) understödd av Jukka Kopra (saml) allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen avsätter tillräckligt stora anslag för att garantera brand- och räddningsväsendets verksamhet och ett tillräckligt antal räddningsmän." (Reservation 2) 

23. Timo Heinonen (saml) understödd av Jukka Kopra (saml) allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen bereder en proposition om reformering av systemet med jordbruksstöd, genom vilket försörjningsberedskapen i fråga om livsmedel säkerställs och effektivitet och förnyelse prioriteras." (Reservation 2) 

24. Timo Heinonen (saml) understödd av Jukka Kopra (saml) allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen säkerställer att det finländska jordbruket och den egna matproduktionen klarar sig över energikrisen och den kommande vintern." (Reservation 2) 

25. Timo Heinonen (saml) understödd av Jukka Kopra (saml) allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen håller fast vid det parlamentariskt överenskomna programmet Trafik 12." (Reservation 2) 

26. Timo Heinonen (saml) understödd av Jukka Kopra (saml) allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen inte låter det eftersatta underhållet av vägnätet förvärras ytterligare utan anvisar anslag för att åtgärda bristerna." (Reservation 2) 

27. Sari Essayah (kd) understödd av Päivi Räsänen (kd) allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lägger fram en trovärdig plan för att påskynda den ekonomiska tillväxten och att den innehåller konkreta medel för att höja sysselsättningen, förbättra förutsättningarna för näringsverksamhet, öka produktiviteten och effektivisera arbetsmarknaden." (Reservation 3) 

28. Sari Essayah (kd) understödd av Päivi Räsänen (kd) allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen förbinder sig att vidta åtgärder för att täppa till hållbarhetsgapet i de offentliga finanserna före utgången av decenniet, och börjar verkställa dem redan under slutet på den pågående valperioden." (Reservation 3) 

29. Sari Essayah (kd) understödd av Päivi Räsänen (kd) allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar till riksdagen propositioner genom vilka man enligt finansministeriets uppskattning uppnår det sysselsättningsmål på 80 000 sysselsatta som regeringen har ställt upp, så att de offentliga finanserna stärks med 2 000 miljoner euro. Det utlovades att de permanenta utgiftsökningarna i regeringsprogrammet skulle täckas genom stärkt sysselsättning." (Reservation 3) 

30. Sari Essayah (kd) understödd av Päivi Räsänen (kd) allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lägger fram en proposition om gradering av det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa så att förmånsnivån är högre i början av arbetslöshetsperioden och sjunker stegvis enligt arbetslöshetens längd." (Reservation 3) 

31. Sari Essayah (kd) understödd av Päivi Räsänen (kd) allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lägger fram propositioner för att avveckla bidragsfällorna inom förmånssystemet." (Reservation 3) 

32. Sari Essayah (kd) understödd av Päivi Räsänen (kd) allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen överlämnar en proposition i syfte att möjliggöra rättvisa lokala avtal i alla företag." (Reservation 3) 

33. Sari Essayah (kd) understödd av Päivi Räsänen (kd) allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition om att införa en terapigaranti." (Reservation 3) 

34. Sari Essayah (kd) understödd av Päivi Räsänen (kd) allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen omedelbart lämnar en proposition till riksdagen med förslag till kostnadsstöd för gårdsbruksenheter, genom vilket livsdugliga livsmedelsproducerande gårdar räddas undan den akuta kostnadskrisen, samt förslag till reformer av livsmedelsmarknadslagen för att säkerställa en rättvisare livsmedelskedja för producenterna och industrin." (Reservation 3) 

35. Sari Essayah (kd) understödd av Päivi Räsänen (kd) allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen omedelbart lämnar riksdagen en plan för att åtgärda finansieringsunderskottet i välfärdsområdena utan att den offentliga skuldsättningen förvärras." (Reservation 3) 

Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 83 ja, 62 nej; 54 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 82 ja, 62 nej; 55 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 83 ja, 63 nej; 53 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 4 ”nej”.
Omröstningsresultat: 87 ja, 56 nej, 1 avstår; 55 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 5 ”nej”.
Omröstningsresultat: 82 ja, 63 nej; 54 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 6 ”nej”.
Omröstningsresultat: 83 ja, 62 nej, 1 avstår; 53 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 7 ”nej”.
Omröstningsresultat: 83 ja, 62 nej; 54 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 8 ”nej”.
Omröstningsresultat: 83 ja, 63 nej; 53 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 9 ”nej”.
Omröstningsresultat: 85 ja, 59 nej; 55 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 10 ”nej”.
Omröstningsresultat: 82 ja, 63 nej; 54 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Talman Matti Vanhanen
:

Timo Heinonens förslag nr 11 och Sari Essayahs förslag nr 27 har samma innehåll och ställs vid omröstningarna gemensamt mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 11 och Sari Essayahs förslag nr 27 ”nej”.
Omröstningsresultat: 82 ja, 63 nej; 54 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Talman Matti Vanhanen
:

Timo Heinonens förslag nr 12 och Sari Essayahs förslag nr 29 har samma innehåll och ställs vid omröstningarna gemensamt mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 12 och Sari Essayahs förslag nr 29 ”nej”.
Omröstningsresultat: 82 ja, 63 nej; 54 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 13 ”nej”.
Omröstningsresultat: 82 ja, 64 nej; 53 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Talman Matti Vanhanen
:

Timo Heinonens förslag nr 14 och Sari Essayahs förslag nr 30 har samma innehåll och ställs vid omröstningarna gemensamt mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 14 och Sari Essayahs förslag nr 30 ”nej”.
Omröstningsresultat: 80 ja, 63 nej; 56 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Talman Matti Vanhanen
:

Timo Heinonens förslag nr 15 och Sari Essayahs förslag nr 31 har samma innehåll och ställs vid omröstningarna gemensamt mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 15 och Sari Essayahs förslag nr 31 ”nej”.
Omröstningsresultat: 81 ja, 64 nej; 54 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Talman Matti Vanhanen
:

Timo Heinonens förslag nr 16 och Sari Essayahs förslag nr 32 har samma innehåll och ställs vid omröstningarna gemensamt mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 16 och Sari Essayahs förslag nr 32 ”nej”.
Omröstningsresultat: 80 ja, 64 nej; 55 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Talman Matti Vanhanen
:

Timo Heinonens förslag nr 17 och Sari Essayahs förslag nr 33 har samma innehåll och ställs vid omröstningarna gemensamt mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 17 och Sari Essayahs förslag nr 33 ”nej”.
Omröstningsresultat: 82 ja, 63 nej; 54 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 18 ”nej”.
Omröstningsresultat: 81 ja, 64 nej; 54 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 19 ”nej”.
Omröstningsresultat: 108 ja, 33 nej; 58 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 20 ”nej”.
Omröstningsresultat: 81 ja, 64 nej; 54 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 21 ”nej”.
Omröstningsresultat: 81 ja, 64 nej; 54 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 22 ”nej”.
Omröstningsresultat: 81 ja, 63 nej; 55 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 23 ”nej”.
Omröstningsresultat: 81 ja, 64 nej; 54 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 24 ”nej”.
Omröstningsresultat: 80 ja, 64 nej; 55 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 25 ”nej”.
Omröstningsresultat: 80 ja, 62 nej; 57 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 26 ”nej”.
Omröstningsresultat: 81 ja, 62 nej; 56 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Essayahs förslag nr 28 ”nej”.
Omröstningsresultat: 80 ja, 63 nej; 56 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Essayahs förslag nr 34 ”nej”.
Omröstningsresultat: 80 ja, 63 nej; 56 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Essayahs förslag nr 35 ”nej”.
Omröstningsresultat: 80 ja, 63 nej; 56 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände förslaget till en fjärde tilläggsbudget för 2022 i proposition RP 242/2022 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den fjärde tilläggsbudgeten för 2022. 

Talman Matti Vanhanen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget om misstroende. Under debatten har Riikka Purra understödd av Minna Reijonen framställt ett förslag om misstroende mot statsrådet. Förslaget ingår i häftet som delats ut till ledamöterna. 

36. ”Riksdagen konstaterar att regeringen har förringat det hot som gäng- och gatubrottsligheten medför för medborgarna, misslyckats med att sörja för medborgarnas säkerhet, förebygga att gatubrottsligheten ökar, informera om fenomenet på behörigt sätt och underlåtit att vidta beslutsamma åtgärder för att utrota fenomenet, och därmed har regeringen inte riksdagens förtroende.” 

Redogörelsen godkändes. 

Förtroende för statsrådet ”ja”, Riikka Purras förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 80 ja, 63 nej; 56 frånvarande
 

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.