​Euroopan unionin virallinen lehti EUVL

EU-oikeuden tärkein lähde on Euroopan unionin virallinen lehti, joka koostuu L-osasta (lainsäädäntö), C-osasta (tiedonantoja ja ilmoituksia) ja S-osasta (EU:n julkiset hankinnat). S on täydennysosa, joka löytyy elektronisesti Ted-tietokannasta.

Vuosina 1952–1958 ennen Euroopan talousyhteisön perustamista ilmestyi Euroopan hiili- ja teräsyhteisön virallinen lehti. Huhtikuussa 1958 julkaistiin ensimmäinen numero Euroopan yhteisöjen virallisesta lehdestä, joka julkaistiin silloisilla virallisilla yhteisökielillä. Virallinen lehti ilmestyi aluksi yhtenä julkaisuna, mutta vuonna 1968 se jaettiin L- ja C-osiin.

Lehden nimi ”Euroopan yhteisöjen virallinen lehti” (EYVL) muuttui 1. helmikuuta 2003, jolloin 26. helmikuuta 2001 allekirjoitettu Nizzan sopimus tuli voimaan. Uudeksi nimeksi tuli sopimuksen mukaisesti Euroopan unionin virallinen lehti (EUVL). Englanniksi virallinen lehti on ilmestynyt vuodesta 1973 lähtien ja suomeksi ja ruotsiksi vuodesta 1995 lähtien.

Euroopan unionin virallinen lehti on vuodesta 1998 lähtien ollut maksutta käytettävissä EUR-Lex-tietokannassa kaikilla EU:n virallisilla kielillä. 1.7.2013 lähtien vain virallisen lehden sähköinen versio on autenttinen ja todistusvoimainen.

Esimerkki julkaisuviitteestä: EUVL L 27, 1.2.2003 s.14.

​L-osa

Ilmestyy painettuna versiona ja EUR-Lexissä
Virallisen lehden L-sarja
Perustamissopimukset

L I EU:n ja Euratomin perustamissopimusten soveltamiseksi annetut säädökset, jotka on julkaistava
a) Asetukset
b) Direktiivit
c) Euroopan parlamentin ja neuvoston yhdessä tekemät päätökset

L II EU:n ja Euratomin perustamissopimusten soveltamiseksi annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollinen
a) Direktiivit
b) Päätökset
c) Suositukset
d) Sopimukset
e) Kansainvälisillä sopimuksilla perustettujen elinten antamat säädökset
f) Talousarviot

L III Euroopan unionista tehdyn sopimuksen soveltamiseksi annetut säädökset
a) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston soveltamiseksi annetut säädökset
b) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston soveltamiseksi annetut säädökset
c) Muut säädökset

L IV Muut säädökset
a) Euroopan talousalue
b) Työjärjestykset

​EYVL Erityispainos

Painettu versio

Sisältää EY-säädökset vuosilta 1952–1994. Lähes kaikki v. 1994 voimassa olleet säädökset käännettiin takautuvasti suomeksi ja ruotsiksi. Käännökset löytyvät myös EUR-Lexistä yksittäisiä säädöksiä haettaessa.

Official Journal Special Edition
1. series: 1952-1972 (1972-73), 2. series: 1973 (1974)
sisältää kyseiseltä ajanjaksolta tärkeimmät tuolloin voimassa olleet EY-säädökset englanniksi käännettyinä (Iso-Britannia liittyi EY:n jäseneksi 1973)

​C-osa

Ilmestyy painettuna versiona ja EUR-Lexissä
C I Päätöslauselmat, suositukset, suuntaviivat ja lausunnot
a) Päätöslauselmat
b) Suositukset
c) Suuntaviivat
d) Lausunnot

C II Tiedonannot
a) Toimielintenväliset sopimukset
b) Yhteiset julkilausumat
c) Euroopan unionin toimielinten ja elinten antamat tiedonannot
- Euroopan parlamentti
- Neuvosto
- Komissio
- Yhteisöjen tuomioistuin
- Tilintarkastustuomioistuin
- Talous- ja sosiaalikomitea
- Alueiden komitea
- Euroopan keskuspankki

C III Valmistavat säädökset
a) Jäsenvaltioiden aloitteet
b) Euroopan parlamentti
c) Neuvosto
d) Komissio
e) Yhteisöjen tuomioistuin
f) Talous- ja sosiaalikomitea
g) Alueiden komitea
h) Euroopan keskuspankki
- lainsäädäntöä koskevat lausunnot
- suositukset

C IV Tiedotteet
a) Euroopan unionin toimielinten ja elinten antamat tiedotteet
- Euroopan parlamentti
- Neuvosto
- Komissio
- Euroopan yhteisöjen tuomioistuin
- Tilintarkastustuomioistuin
- Talous- ja sosiaalikomitea
- Alueiden komitea
b) Jäsenvaltioiden antamat tiedotteet
c) Euroopan talousalueeseen liittyvät tiedotteet
- toimielinten antamat
- jäsenvaltioiden antamat
d) Kolmansien maiden antamat tiedotteet

C V Lausunnot
a) Hallinnolliset menettelyt
b) Tuomioistuinkäsittelyyn liittyvät menettelyt
c) Yhteisen kauppapolitiikan toteuttamiseen liittyvät menettelyt

​C E -osa

Vain sähköisessä muodossa julkaistava C E -osa (ilmestynyt v. 1999 lähtien) vastaa rakenteeltaan C-osaa ja on saatavilla EUR-Lexissä. Sisältää mm. neuvoston yhteiset kannat sekä Euroopan parlamentin kirjalliset kysymykset vastauksineen. Ks. kohta C-osa.

​S-osa

Täydennysosa, julkaistaan nykyisin vain sähköisessä muodossa TED-tietokantana.
Sisältää ilmoitukset kaikista julkisista hankinnoista, joiden arvo ylittää tietyt erikseen annetut kynnysarvot.

​Liite

Euroopan parlamentin täysistuntokeskustelut v. 1974–1998 painettuna versiona. Istuntoselostukset

​Hakemistot

EUVL Kuukausihakemisto (Osa 1 Aakkosellinen hakemisto, Osa 2 Luokiteltu hakemisto). Kuukausihakemisto kumuloituu vuosittain Vuosihakemistoksi.

​Unionin voimassaoleva lainsäädäntö

Voimassaoleva lainsäädäntö EUR-Lexissä. EUR-Lexissä on myös tiedot säädösmuutoksista sekä viitetiedot Euroopan unionin virallisen lehden painettuun versioon.

Painettu hakemisto "Luettelo yhteisön voimassaolevasta lainsäädännöstä ja muista yhteisön toimielinten säädöksistä" ilmestyy vuosittain 1.6. ja 1.12. ko. ajankohdan tilanteen mukaisena. Hakemisto on lakannut ilmestymästä paperimuodossa vuonna 2004. Hakemistossa on viitteet Euroopan unionin virallisen lehden yksittäisiin numeroihin ja erityispainosten numeroihin, joista saa kokotekstit painetussa muodossa.