Kausityödirektiivin ja ICT-direktiivin täytäntöönpano


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 80/2017 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 80/2017
Hankkeen pohjalta annetut lait: 907/2017 ja 908/2017

Hankkeen tausta

Kausityöntekijädirektiivin tavoitteena on Euroopan unionin ulkopuolisista (ns. kolmansista maista) saapuvien kausityöntekijöiden maahantulon ehtojen yhdenmukaistaminen ja heidän asemansa parantaminen EU:ssa.

ICT-direktiivin piiriin kuuluvat puolestaan kolmansissa maissa kotipaikkaansa pitävät yritykset, jotka lähettävät palveluksessaan olevia johtajia ja asiantuntijoita EU-alueella toimiviin yksikköihinsä. Direktiivi koskee näiden henkilöiden siirtymistä EU-alueelle ja liikkumista unionin jäsenvaltioista toiseen saman työnantajan palveluksessa.

Suomessa direktiivit saatettiin kansallisesti voimaan säätämällä kausityölaki ja yritysten sisällä siirtyviä koskeva laki. Lisäksi muutettiin useita muita lakeja.

Eduskunta hyväksyi 22.11.2017 lait kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten (907/2017) ja lain kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä (908/2017). Muut hyväksytyt lait, Finlex: (909/2017) – (919/2017). Lait tulevat voimaan 1.1.2018.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Kausityöntekijädirektiivin ja yrityksen sisällä siirtyvien -direktiivin täytäntöönpano, hallituksen esityksen valmistelu, SM046:00/2014
Hankkeen toimikausi/aikataulu 1.2.2015–30.12.2016.

Kausityön teettämistä halutaan helpottaa. Sisäministeriö, tiedote 14.6.2016.

Käsittely eduskunnassa

U 33/2010 
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityötä varten (kausityöntekijädirektiivi).

U 36/2010 
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä (yritysten sisällä siirtyviä koskeva direktiivi)

Hallituksen esitys HE 80/2017 eduskunnalle laeiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu käytiin 5.9.2017.

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto TyVL 6/2017, 27.9.2017

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 8/2017, 28.9.2017

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 20/2017, 29.9.2017

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 19/2017, 25.10.2017

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Ensimmäinen käsittely 9.11.2017:

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 80/2017 vp sisältyvien 1.–13. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 22.11.2017:

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 270/2016 vp sisältyvät 1.–8. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/36/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijänä työskentelyä varten.

Kausityöntekijöiden työllistäminen – tiivistelmä direktiivistä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/66/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014 kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä.

Kolmansien maiden työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon – tiivistelmä direktiivistä.

Kausityödirektiivi olisi tullut panna täytäntöön 30.9.2016 ja ICT-direktiivi 29.11.2016 mennessä.

Sääntely muissa maissa

Hallituksen esityksessä HE 80/2017 (pdf) on kerrottu direktiivien täytäntöönpanosta muissa unionin jäsenvaltioissa:
2.5 Kausityödirektiivin täytäntöönpano muissa unionin jäsenvaltioissa s. 17–18
2.6 ICT-direktiivin täytäntöönpano muissa unionin jäsenvaltioissa s. 18

Ruotsi

Ruotsi on ilmoittanut EUR-Lexin mukaan direktiivien kansallisesta täytäntöönpanosta alla olevissa säädöksissä. Täytäntöönpanoa ei kutenkaan ole vielä tehty.

Utlänningslag (2005:716)

Utlänningsförordning (2006:97)

Diskrimineringslag (2008:567)

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Förvaltningslag (1986:223)

Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Ranska

Kausityöntekijädirektiivin täytäntöönpano

LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (article 86).

Décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France.

Arrêté (texte) du 28 octobre 2016 fixant la liste des pièces à fournir pour l'exercice, par un ressortissant étranger, d'une activité professionnelle salariée.

ICT-direktiivin täytäntöönpano

LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France (article 11 et article 17).

Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l’application de la loi no 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l’entrée, au séjour et au travail des étrangers en France.

NOR : INTV1629674A. Arrêté du 28 octobre 2016 fixant la liste des pièces à fournir pour l’exercice, par un ressortissant étranger, d’une activité professionnelle salariée.

NOR : INTV1630044A. Arrêté du 28 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire européen de la France.

NOR : INTV1629582A. Arrêté du 28 octobre 2016 relatif à la procédure de notification des projets de mobilité de courte durée prévue aux articles R. 313-10-10 et R. 313-74 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Circulaire du 2 novembre 2016 prise en application de la loi relative au droit des étrangers en France.​​

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

National effects of the implementation of EU directives on labour migration from third countries / Roger Blanpain, Frank Hendrickx, Petra Herzfeld Olsson (toim.). Wolter Kluver, 2016. 241 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Euroopan unionin kausityöntekijädirektiivi ja sen implementointi Suomen oikeuteen / Asta Kassinen. Pro gradu tutkielma. Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu. 2015.

Ulkomaalainen työntekijä : rekrytointi, maahantulo, työnteko / Olli Sorainen. 2., uud. p. Helsinki, Edita, 2014. 255 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

EU migration law : legal complexities and political rationales / edited by Loïc Azoulai and Karin de Vries. Oxford, Oxford University Press, 2014. 226 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Ulkomaalaisten kausityöntekijöiden kokemukset maataloustyöstä / Mika Helander, Sanna Saksela-Bergholm. Maaseudun uusi aika 3/2012 s. 29–36.

Maahanmuuttoon liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Muuta aineistoa

Työsopimuslaki (55/2001)

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen. Tiivistelmä asiakirjasta: Asetus (EY) N:o 883/2004 sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta.

Suomi panostaa työvoiman maahanmuuttoon – Sisäministeriö

Kausityö viisumivelvollisista maista 2017 – Ulkoministeriö

Työskentely Suomessa – Maahanmuuttovirasto

Ilman kausityötekijöitä valot sammuisivat monilla maatiloilla. Blogi. Harri Sivula, sisäministeriö 29.11.2016

sisällöllinen toimitus: Mirja Pakarinen, maaliskuu 2017, päivitetty 3.1.2018
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi