Senast publicerat 18-06-2021 13:43

Dagordning DO 80/2021 rd Plenum Fredag 18.6.2021 kl. 12.45

1.  Namnupprop

2.  Meddelanden

2.1.  Statsrådets redogörelse

Statsrådet har 17.6.2021 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 6/2021 rd om behoven av att reformera integrationsfrämjandet. 

2.2.  Bindningar, SR

Till riksdagen har lämnats Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Saarikko och Kurvinen) SR 3/2021 rd. 

2.3.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020 (B 8/2021 rd). 

2.4.  Åtgärdsmotioner

Talmanskonferensen har 17.6.2021 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 52-55/2021 rd till utskott. 

2.5.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 310, 325, 327–333, 337, 339, 340/2021 rd har anlänt till riksdagen. 

2.6.  Övriga meddelanden

Meddelande om nytt namn på en riksdagsgrupp 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse

Regeringens propositionRP 241/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 16/2021 rd
Första behandlingen

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till §-ändringar och förslag om förkastande samt förslag till uttalanden) (endast voteringar) 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av elmarknadslagen och 14 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

Regeringens propositionRP 265/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 7, 119/2020 rd
MedborgarinitiativMI 9/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 19/2021 rd
Första behandlingen

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till §-ändringar och till uttalande) (endast voteringar) 

5.  Fyllnadsval till stora utskottet

ValVAL 33/2021 rd

6.  Fyllnadsval till social- och hälsovårdsutskottet

ValVAL 34/2021 rd

7.  Fyllnadsval till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

ValVAL 35/2021 rd

8.  Fyllnadsval till Finlands delegation i Nordiska rådet

ValVAL 36/2021 rd
Val

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Folkrepubliken Polen om rättsskydd och rättshjälp i mål och ärenden av civil- och familjerättslig natur samt i brottmål

Regeringens propositionRP 1/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 12/2021 rd
Andra behandlingen

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetarskyddslagen

Regeringens propositionRP 80/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 9/2021 rd
Andra behandlingen

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 9 § i lönegarantilagen och 8 § i lagen om lönegaranti för sjömän

Regeringens propositionRP 88/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 10/2021 rd
Andra behandlingen

12.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om immunitet och privilegier för den enhetliga patentdomstolen

Regeringens propositionRP 51/2021 rd
Utskottets betänkandeUtUB 2/2021 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

13.  Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2021

Regeringens propositionRP 95/2021 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 1/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 10/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

(i betänkandet ingår två reservationer) 

14.  Nästa plenum