Senast publicerat 23-06-2021 16:07

Punkt i protokollet PR 83/2021 rd Plenum Onsdag 23.6.2021 kl. 13.59—15.07

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av elmarknadslagen och 14 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

Regeringens propositionRP 265/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 7, 119/2020 rd
MedborgarinitiativMI 9/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 19/2021 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 10 på dagordningen presenteras för andra behandling, enda behandling. Debatten om ärendet avslutades och behandlingen av ärendet avbröts i plenum 21.6.2021. 

Under debatten har Ville Vähämäki understödd av Sheikki Laakso framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 1. 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 265/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 17 och 78/2020 rd samt medborgarinitiativ MI 9/2020 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna AM 7/2020 rd och AM 119/2020 rd förkastas. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.  

Talman Anu Vehviläinen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 13 nej, 9 avstår; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.