​Handlingar från andra EU-institutioner och EU-organ

Europeiska unionens råd

Rättsakter och texter antagna av rådet publiceras på rådets webbplats, i Europeiska unionens officiella tidning och på Eurlex. Rådets pressmeddelanden finns i databasen Rapid. Pressmeddelanden och handlingar finns också på rådets Presstjänst-webbsidor.

Register över rådets handlingar

 • innehåller uppgifter om rådets handlingar och har funnits sedan den 1 januari 1999
 • innehåller handlingar i fulltext och hänvisningar till de handlingar som inte är offentliga. Tillgång till handlingar som inte är offentliga kan begäras hos rådets generalsekretariat – se anvisningarna på webbplatsen.

Rådets handlingar

 • finns i registret över rådets handlingar
 • tryckt serie
 • innehåller bl.a. mötesrapporter, textutkast, protokoll och rådets gemensamma ståndpunkter
 • rådets handlingar har flera olika koder. Varje dokument får ett årligt löpande nummer som kan kompletteras med en kod för uppdatering, och dessutom har varje dokument en eller flera koder för ämnesområdet. t.ex. enligt följande:
  Dokumentnummer: 8051/99 eller 10521/1/99 REV 1 COR 2
  Kod för ämnesområde: FIN 125, AIR 45, CODEC 452

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Lehdistötiedotteet / Pressmeddelanden/Press releases
Allmän presentation av Ekonomiska och sociala kommittén (EESK) och dess verksamhet: About the Committee
Ekonomiska och sociala kommitténs dokumentregister

Kommitténs yttranden

 • finns elektroniskt på EESK:s webbplats och i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning (EUT), som finns på EUR-Lex (EUT)
 • tryckt serie
 • utöver kommitténs yttranden till lagstiftningsförslag från kommissionen innehåller serien rapporter från kommittén
 • exempel på dokumenthänvisning: CES 580/200
 • Sammanfattningar av plenarförsamlingens sessioner: Summary of Plenary sessions

Publikationer från Ekonomiska och sociala kommittén

​Regionkom​mitt​é​​​n​

Pressmeddelanden, ​Regionkommittén
Regionkommitténs dokumentregister
Regionkommitténs plenarsessioner
Publikationer från Regionkommittén: Studier

Regionkommitténs yttranden

 • finns elektroniskt på kommitténs webbplats och i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning (EUT), som finns i EUR-Lex (EUT)
 • tryckt serie
 • utöver kommitténs yttranden till lagstiftningsförslag från kommissionen innehåller serien rapporter från kommittén
 • exempel på dokumenthänvisning: CdR 136/95 

Europeiska unionens domstol

Pressmeddelanden, Europeiska unionens domstol
Texter som reglerar förfarandet vid domstolen
Publikationer från EU-domstolen: Årsrapporter

Rättsfall

Domstolens och tribunalens rättsfall finns i följande officiella publikation: Rättsfallssamling från Europeiska unionens domstol och tribunal/Unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen oikeustapauskokoelma/Reports of cases before the Court of Justice and the General Court = European Court Reports (ECR)
Allmänna delen = rättspraxis från domstolen och tribunalen
Osa II = Unionin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
Personaldelen = tribunalens och personaldomstolens rättspraxis i personalmål

Senaste rättspraxis

Domstolens och tribunalens rättspraxis publiceras elektroniskt på EU-domstolens webbplats och i EUR-lex. Rättspraxis i EUR-lex.​

 • domstolarnas domar och generaladvokaternas förslag till avgöranden finns sedan juni 1997 tillgängliga med ett särskil sökformulär
 • all rättspraxis sedan 1953 finns tillgänglig via målnummer
 • exempel på dokumenthänvisningar:
  C-447/99 (domstolen)
  T-202/00 (tribunalen)

Ärenden där någon väcker talan vid eller begär förhandsavgörande av någon av domstolarna samt domstolarnas domar (beslutsdelarna) publiceras i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning (EUT), som finns på Eurlex​​​

Europeiska revisionsrätten

Pressmeddelanden och tal
Arbetsprogram
Granskningsrapporter och yttranden
Årliga verksamhetsrapporter. Rapporterna publiceras också i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning (EUT), som finns på Eurlex.
Andra publikationer

Europeiska ombudsmannen

Pressmeddelanden, Europeiska ombudsmannen
Europeiska ombudsmannen - Stadga
Ombudsmannens beslut

Rapporter

 • årsrapporterna publiceras också i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning (EUT), som finns på Eurlex
 • årsrapporten kommer också ut i tryck

Ombudsmannen - Hur man klagar
Vad kan Europeiska ombudsmannen göra för dig?

Europeiska centralbanken

Pressmeddelanden / Press releases
Den rättsliga ramen för centralbankssystemet / Legal framework
Årsrapporter / Annual Report
Publikationer / Publications
Statistik / Statistics